ເຕັກໂນໂລຢີ (Technology) ເປັນຄຳທີ່ມາຈາກພາສາກຣິກ (greek) ທີ່ວ່າ techne ມີຄວາມໜາຍວ່າສິລະປະວິທະຍາສາດ ຫຼື ທັກສະ (art, science, or skill ) ແລະ ມາຈາກພາສາລາຕິນ (Latin) ທີ່ວ່າ Texere ມີຄວາມໜາຍວ່າ ການສານ ຫຼື ການສ້າງ (to weave or to cons-truct) ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມໜາຍຂອງຄຳວ່າເຕັກໂນໂລຢີໄວ້ດັ່ງນີ້ ເຕັກໂນໂລຢີໝາຍຄວາມວ່າ ວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວກັບສິລະປະໃນການນຳເອົາວິທະຍາສາດປະຍຸກມາ ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນທາງປະຕິບັດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ      ເພື່ອໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກ່ຽວ​ການ​ເຂົ້າສູ່​ໂປຣ​ແກຣມ, ການ​ປ່ຽນ Font, Page Setup, ການ​ພີມ, ການ​ແຊກ​ຮູບ​ສັນຍາ​ລັກ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ຮູບ​ການ​ຈັດ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​, ຕະຫຼອດ​ການ​ບັນທຶກ ​ແລະ ການ​ເປີດ​ຟຼາຍຂື້ນ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້.

ວິຊານີແມ່ນສອນໃຫ້ສຳລັບນັກສຶກສາຮຽນໃນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຄະນະ ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສືກ​ສາ​ສາ​ມາ​ດ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ

ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້ຮູ້​ກ່ຽວ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ່ປະ​ກອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​.​