ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ

ພື້ນຖານພາສາຊີ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານ


ສຶກສາກ່ຽວກັບທິດສະດີຄະນິດສາດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອັນກໍຣິທຶມຕ່າງໆ

This course is design for student in SKU , Second year, International Rural Economics and Business Extentions.